Shri Lakshmi Kuber Mantra

Astro & Devotional

Om Aim Hrim Klim Devi Mantra With Lyrics

Om Aim Hrim Klim Dev...

Ya Devi Sarvabhuteshu Devi Sukhtam With Lyrics

Ya Devi Sarvabhutesh...

Ya Kundendu Saraswati Mantra With Lyrics

Ya Kundendu Saraswat...

Ganesha Shloka

Ganesha Shloka

Govinda Namalu

Govinda Namalu